• راهکار جامع منابع انسانی

    راهکار جامع منابع انسانی

راهکار جامع منابع انسانی

امروزه یکی از محور های اصلی پیشرفت و تعالی هر سازمان، توجه به منابع انسانی است. هرچند سازمان ها به سمت مکانیزه و هوشمند شدن پیش می روند اما باز کارکنان متخصصین سازمان هستند که آنچه در استراتژی ها و اهداف سازمان تدوین می شود را به موفقیت یا شکست سازمان مبدل می سازند.

پیاده سازی مدل های به روز و موفق برای تداوم رضایت و وفاداری کارکنان می تواند نقش مهمی در بهره وری، کیفیت و در نهایت رضایت و وفاداری مشتریان ایفا نماید.

مدل ها هر روزه تغییر میکنند، قواعد، شاخص ها و روش های ارزیابی و پیشنهادها و روشهای ارتقاء هر روز بر اساس مدل ها متنوع تر و پیشرفته تر می شوند

بنابراین نمی شود انتظار داشت که یک راهکار نرم افزاری برای پوشش این نیازمندی سازمان ها عمری طولانی داشته باشد. قطعا برای پاسخ به نیاز سازمانهای امروزی نیاز به انعطاف، سرعت و پاسخ به پیچیدگی ها است.