ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر پلتفرم بدون کد سیستم ساز

ارزیابی عملکرد

زیرسیستم ارزیابی عملکرد یکی از بخش های پرطرفدار در سامانه جامع منابع انسانی است. این زیرسیستم با توجه به اینکه بر اساس پلتفرم تولید شده، بسیار پارامتریک، منعطف و قابل سفارشی سازی است و همچنین یکپارچگی کامل با تمامی اجزاء و فرآیندهای مرتبط با سایر حوزه های مدیریت منابع انسانی را در اجزای خود دارد

امکانات محصول
  • امکان تعیین شاخص های فردی و شغلی ارزیابی، به صورت تفکیک شده برای هر واحد (به صورت کمی و کیفی) و وزن دهی به شاخص ها
  • امکان معرفی معیار با چهار الگوی امتیازی، مصداقی(چند گزینه ای)، مصداقی بازه ای و محاسبات براساس عملکرد
  • امکان انجام ارزیابی 360 درجه
  • امکان ثبت وقایع موثر
  • تعریف دوره‎های زمانی ارزیابی
  • ارائه انواع گزارشات کاربردی حوزه ارزشیابی (داشبورد)
  • امکان برقراری ارتباط با ماژول حقوق و دستمزد و آموزش
راهکار سازمانی
محصولات پیش نیاز